WNT uporablja piškotke, ki vam zagotavljajo najboljšo možno storitev.
Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov.
Več informacij najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

Splošni pogoji poslovanja

Januar 2011

 1. Splošno

  1. Pogodba temelji izključno na splošnih pogojih poslovanja, kot so opisani v nadaljevanju. Ti se smiselno uporabljajo tudi takrat, ko je predmet pogodbe postavitev obrata.
  2. Nakupni pogoji stranke se ne upoštevajo. Niso sestavni del pogodbe.
  3. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za prihodnje posle, ne da bi za posamezne primere bil potreben izrecen dogovor.
  4. Ti splošni pogoji poslovanja ne veljajo, če je stranka potrošnik v smislu 13. člena nemškega civilnega zakonika (BGB).

 2. Sklenitev pogodbe

  1. Ponudbe dobavitelja so neobvezujoče. Če ponudba vsebuje količine, mere ali teže, ali so zajeti načrti, gre v tem primeru zgolj za približke. Če stranka želi, da se upoštevajo natančne mere, mora to poudariti pri svojem naročilu.
  2. Načrti, risbe ali drugi dokumenti se predajo stranki za namen sklenitve pogodbe in njene morebitne izvedbe. Lastništvo nad njimi obdrži dobavitelj. Pravica do uporabe se ne upošteva. Ni dovoljeno omogočiti dostopa tretjim osebam. Stranka je zavezana k vračilu, če pogajanja pred sklenitvijo pogodbe niso bila uspešna ali dokumenti niso več potrebni za izpolnitev pogodbe.
  3. Vzorci se dobavijo samo v zameno za plačilo.
  4. Če stranka zagotovi dostop do vzorcev, načrtov, risb in drugih dokumentov, se smiselno uporablja točka 2.2. Stranka dobavitelju zagotavlja, da z njihovo uporabo niso kršene pravice tretjih oseb. Dobavitelj ni zavezan k preverjanju.
  5. Pogodba je sklenjena z oddajo naročila s strani stranke in potrditvijo naročila s strani dobavitelja. Za vsebino pogodbe je merodajna potrditev naročila s strani dobavitelja, če tega stranka v roku treh delovnih dni po prejemu ne zavrne. Če ni potrditve naročila, stranka ponudbo za sklenitev pogodbe sprejme z izvedbo naročila.
  6. Naročene količine so lahko do 10 % večje ali manjše. V vsakem primeru se obračuna dejansko dobavljena količina.
  7. Spremembe ali dopolnitve pogodbe morajo biti v pisni obliki. To velja tudi za dogovor o razveljavitvi zahteve po pisni obliki.
  8. Navedene cene so neto cene, ki se še povišajo za zakonsko določen davek na dodano vrednost. Cene prevoza in pakiranja niso vključene in se stranki zaračunajo tudi pri dobavi v namembni kraj (DAP).
  9. Če se po sklenitvi pogodbe zvišajo cene surovin, je dobavitelj upravičen, da ustrezno zviša dogovorjene cene. To ne velja, če so med sklenitvijo pogodbe in trenutkom dostave skladno s pogodbo pretekli štirje meseci ali manj. Če je zvišanje cene več kot 10-odstotno, lahko stranka v roku dveh tednov od prejema obvestila o povišanju cene odstopi od pogodbe. Dobavitelj ima pravico do odstopa od pogodbe, če bi se zaradi povišanja cen surovin dogovorjena cena morala povišati za 20 % ali več. 

 3. Dobava

  1. V primeru dvoma začne dobavni rok teči s prejemom naročila, vendar ne pred razjasnitvijo vseh podrobnosti, ki so potrebne za izpolnitev pogodbe, in ne pred predložitvijo vseh dokumentov in delov, ki jih mora priskrbeti stranka. Dobavni rok se podaljša za časovno obdobje, ki je morebiti potrebno za izvedbo uvoza in izvoza. Nadalje se podaljša za časovno obdobje zaradi ovir pri dobavitelju ali njegovih poddobaviteljih, ki pa jih ni povzročil dobavitelj sam (npr. stavka), ali za časovno obdobje morebitne pridržne pravice dobavitelja.
  2. Dobavitelj ima pridržno pravico, dokler stranka zamuja z izpolnjevanjem obveznosti iz te ali druge pogodbe med strankama, razen če je ta obveznost povsem nepomembna in ne vpliva na izpolnitev pogodbe s strani dobavitelja.
  3. Stranka lahko delno dobavo zavrne samo, če je to zanjo nesprejemljivo tudi z upoštevanjem utemeljenih razlogov s strani dobavitelja.
  4. Če se z odpremo zavlačuje na željo stranke, lahko dobavitelj na dogovorjen način zahteva vnaprejšnje plačilo.
  5. Dobavni rok je upoštevan, če je blago pravočasno odposlano ali se stranki sporoči pripravljenost na dostavo.

 4. Ladijski promet

  1. Dobava se izvede v namembni kraj (DAP, pogoji Incoterms 2010).
  2. Pot pošiljke in prevozno sredstvo določi dobavitelj po načelu pravičnega preudarka. Dobavitelj je upravičen tudi do dobave s plačilom po povzetju; v tem primeru nastali stroški bremenijo stranko.
  3. Stranka mora nemudoma dvigniti blago, za katerega je dobila obvestilo, da je pripravljeno na prevzem. Če tega ne stori, lahko dobavitelj blago skladišči na stroške stranke.
  4. Vidne poškodbe zaradi prevoza mora stranka nemudoma sporočiti prevoznemu podjetju in jih zabeležiti v skupnem zapisniku.

 5. Plačilo

  1. Dogovorjena cena je po prejemu računa čista neto cena in zapade za plačilo brez popusta.
  2. Pravica do pobota in pridržna pravica sta izključeni. To ne velja za pobot, če je nasprotna terjatev nesporno ali pravnomočno ugotovljena.
  3. Pri zamudah pri plačilu se upošteva zakonska ureditev, še posebej 286. člen nemškega civilnega zakonika (BGB).
  4. V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico prepovedati nadaljnjo prodajo, uporabo ali obdelavo dobavljenega blaga ter lahko zahteva vračilo tega blaga.
  5. Če stranka zamuja s plačilom ali se naknadno ugotovijo okoliščine, ki po razumni oceni utemeljujejo možnost, da stranka ne bo mogla izpolniti plačilne obveznosti, lahko dobavitelj zahteva vnaprejšnje plačilo.

 6. Neizpolnitev pogodbenih obveznosti in odškodnina

  1. Napake je treba nemudoma sporočiti. Napake, ki jih ni mogoče odkriti niti pri skrbnem pregledu blaga po prejemu, je treba sporočiti takoj po odkritju. Reklamacijo je treba predhodno v pisni obliki poslati po faksu. Stranka mora dobavitelju omogočiti pregled sporočenih napak.
  2. Če stranki pripada pravica do naknadne izpolnitve, lahko dobavitelj po svoji izbiri odpravi pomanjkljivosti ali pošlje nadomestno blago. V primeru neuspeha ali zavrnitve lahko stranka odstopi od pogodbe ali zmanjša naročilo.
  3. Zahtevki zaradi napak zastarajo v enem letu po predaji zadeve. Pravice do pritožbe skladno s 479. členom nemškega civilnega zakonika (BGB) ta uredba ne zadeva.
  4. Stranka ima pravico do zahtevka za odškodnino samo v primeru naklepa in hude malomarnosti dobavitelja. Ta omejitev odgovornosti ne velja v primeru škode zaradi ogrozitve življenja, telesa ali zdravja in ne velja v primeru neupoštevanja obveznosti, ki je del pogodbe (kardinalna obveznost).

 7. Lastninski pridržek

  1. Dobavitelj obdrži lastništvo nad dobavljeno stvarjo do izpolnitve vseh zahtevkov, ki so del poslovnega razmerja s stranko. Če na podlagi zakonodaje, veljavne v kraju sedeža stranke, ta lastninski pridržek ni veljaven, mora o tem stranka izrecno opozoriti dobavitelja. Stranka je v tem primeru zavezana, da dobavitelju ponudi enakovredno jamstvo. Namesto tega lahko dobavitelj zahteva tudi vnaprejšnje plačilo.
  2. Stranki je do preklica dovoljeno, da blago prodaja, uporablja ali obdeluje skladno z običajnim poslovanjem.
  3. V primeru nadaljnje prodaje stranka dobavitelju že v tem trenutku odstopi svoje zahtevke proti svojim naročnikom. Dobavitelj sprejme ta odstop. Stranki je do preklica dovoljeno izterjati terjatve. Dobavitelj je upravičen do razkritja odstopa, takoj ko stranka ne izpolni pravočasno svojih plačilnih obveznosti do dobavitelja. Stranka je zavezana, da dobavitelju preda podatke o nazivu in naslovu naročnika ter o višini in zapadlosti odstopljene terjatve. Dobavitelja mora po najboljših močeh podpirati pri uveljavljanju izterjave terjatve. Če se nadaljnja prodaja izvaja z drugimi predmeti, se odstop z odstopanjem od 1. stavka omeji na tisti del terjatve, ki ustreza razmerju med zneskom računa za blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, in celotnim zneskom terjatve stranke do naročnika.
  4. V primeru obdelave ali predelave blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, se stranki že zdaj dogovorita o naslednjem: Dobavitelj postane solastnik nove stvari. Višina deleža solastništva se določi skladno z razmerjem med zneskom računa za blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, in vrednostjo nove stvari. Smiselno se uporablja odstavek 7.3.
  5. Če vrednost jamstva za 120 % presega terjatve, ki jih je treba zavarovati, je dobavitelj na zahtevo stranke zavezan, da jamstvo po svoji izbiri odobri s prenosom lastninskega pridržka na stranko oz. s prerazporeditvijo zahtevkov proti naročniku stranke.
  6. V primeru izgube, rubeža, uničenja ali poškodovanja jamstva je treba dobavitelja nemudoma obvestiti. Stranka s tem dobavitelju vnaprej odstopi svoje zahtevke zoper tretjo osebo, še posebej zoper povzročitelje škode ali zavarovalnico.

 8. Orodje

  1. Orodje ali kalupi, ki jih je dobavitelj izdelal ali priskrbel za namene izpolnitve pogodbe, ostanejo v lastništvu dobavitelja. To velja tudi, če so bili slednji stranki obračunani z računom.

 9. Trajajoče pogodbe

  1. Pri pogodbah za stalno oskrbo stranke mora slednja pravočasno vnaprej načrtovati potrebne mesečne količine in jih temu primerno naročiti. Če to ni storjeno, ima dobavitelj po določitvi naknadnega roka pravico, da količine, ki jih je treba mesečno dostaviti, določi sam in jih na podlagi tega tudi dostavi.
  2. Če je seštevek posameznih naročil večji od dogovorjene skupne količine, ima dobavitelj pravico, da se za dostavo presežne količine dogovorijo nove cene.

 10. Končna določila

  1. To pogodbo ureja nemško pravo. Uporaba konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga je izključena.
  2. Sodno pristojnost ima sodišče, ki je pristojno v kraju sedeža dobavitelja oz. posameznih skladišč. Dobavitelj lahko stranko toži na sodišču, ki je pristojno v kraju njegovega sedeža.