WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

ANVÄNDARVILLKOR

 

CERATIZIT och/eller dess dotterbolag (”CERATIZIT”) erbjuder webbplatsfunktioner och andra produkter och tjänster när du använder webbplatsen ”wnt.com” (”webbplatsen”) eller handlar på webbplatsen, använder CERATIZIT's produkter eller tjänster, eller använder den programvara CERATIZIT tillhandahåller i något av sammanhangen ovan (gemensamt kallat ”CERATIZIT-tjänsten” eller ”CERATIZIT-tjänsterna”). CERATIZIT tillhandahåller de CERATIZIT-tjänster som lyder under de användarvillkor som presenteras på den här webbplatsen.

 

1 TILLÅTEN ANVÄNDNING

Följande användarvillkor gäller för alla affärsförhållanden, inklusive framtida sådana, mellan dig och CERATIZIT, närhelst du använder CERATIZIT-tjänster.

Portalen är endast avsedd att användas av företag. För dessa villkor anses företag utgöra enskilda individer, juridiska personer eller juridiskt grundade kommanditbolag som utövar kommersiell eller oberoende yrkesaktivitet för att slutföra den juridiska transaktionen (här nedan benämnt ”Kunder”).

Endast dessa användarvillkor är giltiga; kundvillkor som går emot eller avviker från dessa användarvillkor kommer ej att godkännas.

 

2 DATASKYDD

Läs vår sekretesspolicy.

 

3 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När vi kommunicerar med dig via e-post, meddelanden eller annan korrespondens på webbplatsen eller i någon annan elektronisk form, är all vår elektroniska kommunikation bindande för båda parter, såvida inte juridiska bestämmelser föreskriver något annat.

 

4 IMMATERIELL EGENDOM

Allt innehåll på webbplatsen tillhör CERATIZIT eller tredje part som tillhandahåller innehållet eller gör det tillgängligt på webbplatsen. Bland andra lagar och bestämmelser gäller tyska och internationella lagar om upphovsrätt, patenträtt, varumärkesskydd och databaser.

Med ensamrätt. CERATIZIT och dess licensgivare, leverantörer, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns dem i dessa användarvillkor eller någon annanstans.

Följande gäller särskilt:

Användning av innehåll från vår webbplats, även utdrag, som ligger utanför vårt avtalsförhållande, samt användning av datainsamlings- och utvinningsprogram, samt användning av CERATIZIT's varumärke och varumärkesrättigheter är ej tillåten. 

Du får inte använda ramar eller ramtekniker för att bifoga några varumärken, logotyper eller någon annan upphovsrättsligt skyddad information som tillhör CERATIZIT (såsom bilder, text, sidlayouter eller -formulär) utan att vi uttryckligen och skriftligen godkänt detta.

Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” bredvid namn eller varumärken eller logotyper som tillhör CERATIZIT utan att vi uttryckligen och skriftligen godkänt detta.

Du får inte ändra CERATIZIT-programvara och du får endast använda den för att använda CERATIZIT-tjänster som tillhandahålls av CERATIZIT, och endast under förutsättning att detta är tillåtet enligt användarvillkoren.

CERATIZIT respekterar tredje parts immateriella äganderätt. Om du anser att du innehar immateriella rättigheter som används på ett sätt som kan ge upphov till att en överträdelse  uppstår ber vi dig informera oss om detta.

 

5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR:  CAD-DATA

CERATIZIT gör data via datorstödd konstruktion, så kallade CAD-data, för katalogposter som kan hämtas utan kostnad. Dessa CAD-data tillhandahålls som en resurs för att göra det lättare att välja verktyg, och anses härmed uttryckligen inte utgöra någon ytterligare beskrivning av egenskaper hos katalogposterna i fråga. Det är ditt ansvar att i varje enskilt fall på egen hand kontrollera om det verktyg du köpt av oss är i ett skick som är i enlighet med avtalet, samt att det lämpar sig för det ändamål användningen avser.

De CAD-data du hämtat får du inte på något sätt ändra, bearbeta, återskapa och/eller vidarebefordra till tredje part, eller göra tillgängliga för tredje part.

 

6 DITT KONTO

En nödvändig förutsättning för användning är att du registrerar dig för fri åtkomst till CERATIZIT-tjänster. Det finns inget givet berättigande till registrering och åtkomst till att använda CERATIZIT-tjänster.

Registreringen slutförs genom att du öppnar ett kundkonto (”konto”). När du registrerar dig kommer du att hänvisas till ett försäljningsbolag som även ansvarar för försäljning offline. Vid kundbeställningar som görs via portalen kommer försäljningsföretaget alltid att utgöra avtalspart gentemot kunden. 

Registrering kan endast utföras av en person med fullmakt. Säkerställ att all nödvändig information anges vid registreringen och att informationen är korrekt. Du måste omedelbart informera oss om förändringar som rör dessa data.

När du registrerar dig väljer du ett åtkomstlösenord som du kan ändra när som helst. Åtkomstlösenordet ska förvaras på ett säkert sätt och får inte föras vidare till tredje part. När du använder någon av CERATIZIT's tjänster ansvar du för att se till att information om ditt konto och lösenord förblir konfidentiell, och för att begränsa åtkomsten till din dator och, så långt tillämplig lag tillåter, måste du godkänna att du ansvarar för all aktivitet som görs med ditt konto och ditt lösenord. Du ska vidta alla nödvändiga mått och steg för att hålla ditt lösenord hemligt, och förvara det på en säker plats, och du måste omedelbart informera oss om du tror att tredje part har fått reda på vad ditt lösenord är, eller om du misstänker att någon har använt ditt lösenord utan ditt godkännande, eller om du tror att så kommer att ske. Du ansvarar för att säkerställa att eventuell information som du tillhandahåller oss med är korrekt och komplett, samt för att meddela oss om eventuella ändringar som rör denna information. Du kan se och uppdatera mycket av den information du har tillhandahållit oss, såväl som kontoinställningar på webbplatsen.

Åtkomst beviljas med det uttryckliga villkoret att du inte får lov att missbruka CERATIZIT's tjänster. Med andra ord får du inte använda tjänsterna på ett sätt som troligen kommer att avbryta eller skada CERATIZIT's tjänster eller åtkomsten därtill, eller påverka dem på något annat sätt. Du får endast använda CERATIZIT's tjänster i den utsträckning lagen tillåter. Den rätt till användning som CERATIZIT medger dras tillbaka om du inte följer dessa användarvillkor.

 

7 AVTALSPERIOD  

Licensavtalet börjar gälla när ditt konto aktiveras. Licensavtalet är ej tidsbegränsat och kan ej överföras, och beviljar icke-exklusiv åtkomsträtt till toolingcenter.

Du har rätt att när som helst säga upp licensen med avseende på framtida bruk.

CERATIZIT kan när som helst verkställa en standarduppsägning av licensavtalet med en varseltid på 14 dagar från månadens slut. Rätten att blockera åtkomst såväl som rätten till särskild uppsägning på goda grunder förblir opåverkad.

 

8 SÄRSKILD BLOCKERING

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka CERATIZIT's tjänster från webbplatsen helt eller delvis, att stänga konton eller ta bort eller ändra innehåll om du bryter mot tillämpliga lagar, dessa användarvillkor eller andra avtal som finns oss emellan.

För att skydda rättmätiga intressen förbehåller sig CERATIZIT rätten att helt eller delvis blockera din åtkomst temporärt om det finns konkreta bevis på att du bryter mot eller har brutit mot juridiska bestämmelser eller förpliktelser som följer av dessa användarvillkor.

CERATIZIT förbehåller sig rätten att möjligen ställa ytterligare krav.

CERATIZIT kommer genast att informera dig om att du blivit blockerad och anledningen till detta. Du kommer att bli ombedd att kommentera de anledningar som ligger till grund för blockeringen. Om du inte besvarar denna förfrågan inom rimlig tid har CERATIZIT rätt att säga upp avtalet. Detta berättigar dig inte till någon återbetalning.

 

9 VÅRT ANSVAR

Vi försöker konsekvent säkerställa att CERATIZIT-tjänsterna är tillgängliga utan avbrott och att överföringar sker utan fel. Men på grund av Internets beskaffenhet kan detta inte garanteras.

CERATIZIT's ansvar ska inte vara underkastat några begränsningar i den mån skadeorsaken grundas på uppsåtlig eller grov försummelse av CERATIZIT's plikter.

CERATIZIT ska också vara ansvariga vid försumlighet av grundläggande förpliktelser, och där försumligheten utgör ett hot mot uppfyllandet av avtalssyftet, eller vid brytande av löfte som måste uppfyllas för att avtalet ska kunna upprättas i behörig ordning och där du normalt förlitar dig på att det iakttas. Men i sådant fall ska CERATIZIT inte ansvara för några förutsebara skadestånd som är typiska för denna typ av avtal.

I den mån det lagligen är möjligt undantar sig CERATIZIT från allt skadeansvar. Men ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte i enskilda fall då tredje parts liv, kropp eller hälsa kommit till skada, om löfte om garantier givits eller vid bedrägligt dold defekt.

 

10 JUSTERINGAR 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra CERATIZIT-tjänsterna och de regler och bestämmelser som omger dem, inklusive dessa användarvillkor, med en rimlig varseltid på minst två veckor.

 

11 INGÅENDE AV AVTAL

När du beställer en produkt som erbjuds på vår webbplats utgör detta ett erbjudande om att sluta ett köpeavtal. Din avtalspart är det försäljningsbolag som du blivit hänvisad till. För det avtal som slutits med detta försäljningsbolag gäller de föreskrifter som överenskommits med tidigare nämnda företag. Men ett köpeavtal skall ej anses existera förrän den beställda produkten har skickats till dig och denna försändelse har bekräftats till dig i ett andra e-postmeddelande eller på något annat sätt (bekräftelse om leverans).  Om din beställning omfattar mer än ett paket, kan du få en separat bekräftelse om leverans för varje paket. I sådant fall kommer ett separat köpeavtal att vara kopplat till varje bekräftelse om leverans som skickas med avseende på de produkter som listas däri.

 

12 VÅR KONTAKTINFORMATION

Den här webbplatsen drivs av CERATIZIT GmbH. Vår kontaktinformation är:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437

Registrerat i Tyskland. Registreringsnummer för tyska handelsregistret: HRB3524 AG Kempten

Inskrivningsdomstol: Kempten distriktsdomstol

VAT-nummer: DE128784928 

info.deutschland@ceratizit.com 

Telefonnummer:  +49 83157010-0 

Fax: +49 83157010-3559

 

13 ÖVRIGT 

Om något av användarvillkoren av någon anledning anses vara utan verkan, ogiltiga eller ej verkställbara, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar och inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos samtliga återstående bestämmelser.

Tyska lagar gäller, med undantagande av FN:s konventioner angående avtal om köp. Tyskland står som enda domstolsort.