WNT uses cookies in order to guarantee the best possible service.
By using our services, you agree that we use cookies.
För mer information, se mer info under sekretesspolicy.

Allmänna affärsvillkor

Januari 2012

 1. Allmänt

  1. Till grund för detta avtal ligger endast nedanstående Allmänna affärsvillkor. De gäller betydelsemässigt även när föremålet för avtalet är framställande av ett verk.
  2. Egna inköpsvillkor av kunden avvisas. De blir inte del av avtalet.
  3. Dessa Allmänna affärsvillkor gäller också för framtida affärer, utan att i det enskilda fallet en särskilt överenskommelse är nödvändig.
  4. Dessa Allmänna affärsvillkor gäller inte om kunden är konsument.

 2. Avslutande av avtalet

  1. Leverantörens anbud är utan förbindelse. Är i anbudet kvantiteter, mått eller vikter angivna eller finns ritningar, gäller dessa endast som ungefärliga. Om kunden önskar att exakta mått skall iakttas, måste detta anges i beställningen.
  2. Planer, ritningar och andra underlag överlämnas till kunden för avtalets avslutande och i förekommande fall avtalets genomförande. Leverantören förbehåller sig egendomsrätten till dessa dokument. En nyttjanderätt lämnas inte. Underlagen får inte göras tillgängliga för tredje man. Kunden är skyldig till återlämnande så snart avtalsförhandlingarna går om intet eller underlagen inte längre behövs för uppfyllande av avtalet.
  3. Prover lämnas endast mot fakturering.
  4. Om kunden ställer prover, planer, ritningar och andra underlag till förfogande gäller punkt 2.2 i motsvarande omfattning. Kunden ansvarar gentemot leverantören för att genom användning av dessa underlag tredje personers rättigheter inte kränks. Leverantören har inte någon prövningsplikt.
  5. Avtalet uppstår genom kundens beställning och leverantörens uppdragsbekräftelse. Avgörande för avtalets innehåll är leverantörens uppdragsbekräftelse, om kunden inte inom tre arbetsdagar efter erhållande har påtalat densamma. Om ingen uppdragsbekräftelse utfärdats har kunden accepterat avtalsanbudet genom att beställningen utförs.
  6. Beställda kvantiteter får över- eller underskridas med upp till 10%. Den faktiskt levererade kvantiteten beräknas i varje enskilt fall.
  7. Ändringar eller kompletteringar av avtalet skall ske skriftligt. Detta gäller även för en överenskommelse om upphävande av skriftformskravet.
  8. Angivna priser är nettopriser, som höjs med lagstadgad mervärdesskatt. Kostnader för frakt och emballage är inte inkluderade och faktureras kunden också vid en DAP-leverans.
  9. Om råvarupriserna ökas efter avtalets avslutande är leverantören berättigad att höja de överenskomna priserna motsvarande. Detta gäller inte om tiden mellan avslutande av avtalet och tidpunkten för den avtalsenliga leveransen är fyra månader eller mindre. Är prisökningen mera än 10% kan kunden inom två veckor efter prisökningens tillkännagivande häva avtalet. Leverantören beviljas i stället en hävningsrätt för den händelse att på grund av råvaruprisökningen det överenskomna priset skulle behöva höjas med 20% eller mera.

 3. Leverans

  1. I tveksamma fall börjar leveranstiden med ingången av kundens beställning, dock inte förrän alla för uppfyllande av avtalet nödvändiga detaljer har klarlagts och alla underlag eller delar som kunden själv skall anskaffa föreligger. Leveranstiden förlängs med den tid som i förekommande fall behövs för importens resp. exportens genomförande. Den förlängs dessutom med tiden för hinder utanför leverantörens kontroll (som t.ex. arbetskonflikt el. andra oförutsebara händelser) hos leverantören, hans underleverantör eller subentreprenör, samt för tiden av en ev. retentionsrätt av leverantören.
  2. Leverantören har en retentionsrätt så länge kunden är i dröjsmål med en förpliktelse enligt detta eller andra avtal mellan parterna, om inte detta dröjsmål endast är mycket obetydligt och inte påverkar leverantörens avtalsuppfyllelse.
  3. Kunden får endast avvisa delleveranser om det även med hänsyn tagen till leverantörens berättigade intressen är orimligt.
  4. Om leveransen fördröjs på kundens begäran kan leverantören på överenskommet sätt begära förhandsbetalning.
  5. Leveranstiden har innehållits om varan har avsänts i rätt tid eller kunden har meddelats leveransberedskap.

 4. Distribution

  1. Distributionen sker DAP (Incoterms 2010).
  2. Distributionsväg och transportmedel bestäms av leverantören enligt rimlig bedömning. Leverantören är också berättigad att leverera per efterkrav; kostnader som uppstår i detta sammanhang belastar kunden.
  3. Vara som har anmälts att vara leveransberedd skall omedelbart avropas av kunden. Om detta inte sker kan leverantören lagra varan på kundens bekostnad.
  4. Synliga transportskador skall kunden omedelbart påtala gentemot transportföretaget och fasthålla detta i ett med transportföretaget gemensamt upprättat protokoll.

 5. Betalning

  1. Det överenskomna priset förfaller till betalning efter erhållande av faktura netto och utan rabatt.
  2. Rätt till kvittning och till innehållande utesluts. Detta gäller inte beträffande kvittning om motfordran är obestridd och rättskraftigt fastställd.
  3. Förfallotidpunkt och dröjsmålsränta framgår av fakturan. I övrigt gäller för dröjsmål med betalningen den lagstadgade regleringen.
  4. Vid betalningsdröjsmål är leverantören berättigad att förbjuda vidareförsäljning, vidareanvändning eller bearbetning av den levererade varan och att begära återlämnande av varan till sig.
  5. Om kunden hamnar i betalningsfördröjning, eller om i efterhand omständigheter blir kända som vid rimlig bedömning ger vid handen att kunden inte kommer att iaktta sin betalningsskyldighet, kan leverantören begära förhandsbetalning.

 6. Prestationsstörningar och skadestånd

  1. Brister skall påtalas omedelbart. Brister som även vid noggrann prövning av varan vid erhållande inte kan upptäckas skall påtalas omedelbart efter upptäckt. Påtalandet skall ske skriftligt, i förväg per telefax. Kunden skall ge leverantören möjlighet att kontrollera bristpåtalandet.
  2. Har kunden anspråk på efterfullgörelse, kan leverantören efter eget val förbättra eller lämna ersättning. Vid misslyckande eller vägran kan kunden träda tillbaka från avtalet eller minska.
  3. Anspråk på grund av en brist preskriberas inom ett år från överlämnande av saken.
  4. Anspråk på skadestånd har kunden endast vid uppsåt och grov oaktsamhet av leverantören. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skador efter brott mot livet, kroppen eller hälsan, dessutom inte vid brott mot en skyldighet som hör till avtalets syfte (kardinalplikt).

 7. Egendomsförbehåll
  1. Leverantören förbehåller sig egendom på den levererade saken fram till fullständig betalning av köpeskillingen. Om enligt rätten vid kundens säte detta egendomsförbehåll inte är verksamt skall kunden uttryckligen hänvisa leverantören på detta. Kunden är i detta fall skyldig att erbjuda leverantören en likvärdig säkerhet. I stället kan leverantören också begära förhandsbetalning.
  2. I fall av förlust, utmätning, förstörelse eller åverkan av säkerhetsföremålen skall leverantören omedelbart underrättas. Kunden överlämnar härigenom i förväg sina anspråk i detta avseende till leverantören mot varje tredje man, i synnerhet mot skadegöraren eller mot försäkringen.

 8. Verktyg

  1. Verktyg eller former, som leverantören har tillverkat eller anskaffat för att uppfylla avtalet, förblir leverantörens egendom. Detta gäller även om de har fakturerats kunden och inte fullständigt betalats.

 9. Permanentavslut

  1. Vid avtal om fortlöpande leveranser till kunden skall denna i god tid i förväg bestämma de nödvändiga månadskvantiteterna och avropa dem motsvarande. Om detta inte sker, är leverantören berättigad att efter fastställande av en efterfrist själv bestämma de kvantiteter som ska levereras per månad och leverera motsvarande.
  2. Om den överenskomna totalkvantiteten överskrids genom summan av de enskilda avropen är leverantören berättigad att göra leveransen av merkvantiteten beroende av en ny prisöverenskommelse.

 10. Slutbestämmelser

  1. Detta avtal är föremål för svensk rätt. Användningen av FN-köprätten är utesluten.
  2. Forum är den för leverantörens säte resp. för ifrågavarande leveransverkets säte behöriga domstolen. Det står leverantören emellertid fritt att anklaga kunden hos domstolen behörig för kundens säte.