WNT foloseşte cookie-uri pentru a garanta cele mai bune servicii.
Prin utilizarea mai departe a serviciilor noastre, sunteţi de acord să folosim cookie-uri.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm consultaţi politica noastră de confidenţialitate.

Conditii generale de vânzare

 1. Dispozitii generale

  1. Contractul se bazeaza exclusiv pe Conditiile Generale de Afaceri de mai jos. Acestea se aplica mutatis mutandis si în cazul în care obiectul contractului îl reprezinta înfiintarea unui amplasament.
  2. Nu acceptam aplicarea conditiilor de achizitii ale Clientului si ele nu devin parte a contractului.
  3. Prezentele Conditii Generale de Afaceri se aplica si în cazul tranzactiilor viitoare fara sa fie necesar un acord individual în acest sens.
  4. Prezentele Conditii Generale de Afaceri nu se aplica în cazul în care Cumparatorul este consumator conform Art. 685 alin. d) al Codului Civil ungar.

 2. Contractare

  1. Oferta Furnizorului nu reprezinta un angajament. În cazul în care oferta contine date privind cantitatea, dimensiunile sau volumul sau desene, acestea sunt valabile doar cu aproximatie. În cazul în care Cumparatorul solicita respectarea unor dimensiuni exacte, are obligatia de a exprima aceasta pretentie în comanda.
  2. Planurile, desenele si alte documentatii sunt predate Cumparatorului în vederea contractarii si a respectarii obligatiilor proprii, dupa caz. Furnizorul îsi rezerva dreptul de proprietate asupra acestora si nu acorda drept de exploatare. Este interzisa punerea la dispozitie a acestora materiale catre terti. Cumparatorul are obligatia de a le returna în momentul încetarii negocierilor contractuale sau în momen tul în care documentatia nu mai este necesara pentru îndeplinirea contractului.
  3. Livrarea mostrelor se face doar contra cost.
  4. În cazul în care Cumparatorul pune la dispozitie mostre, planuri, desene si alte documentatii, articolul 2.2 se aplica corespunzator. Cumparatorul garanteaza Furnizorului ca utilizarea acestora nu încalca drepturi ale tertilor. Furnizorul nu are obligatie de verificare în acest sens.
  5. Contractul se încheie prin comanda Cumparatorului si confirmarea de catre Furnizor. Continutul contrac tului va fi guvernat de confirmarea comenzii de catre Furnizor, cu conditia ca Cumparatorul sa fi formulat obiectii la aceasta în termen de trei zile lucratoare de la primire. În absenta unei confirmari a comenzii, acceptarea ofertei contractuale a Cumparatorului are loc prin realizarea comenzii.
  6. Cantitatea comandata poate fi depasita pozitiv sau negativ în cota de cel mult 10%. Factura va fi emisa întotdeauna conform cantitatii efectiv livrate.
  7. Modificarile sau actele aditionale la contract trebuie efectuate în scris. Prevederea se aplica si cu privire la renuntarea la obligativitatea formei scrise.
  8. Preturile oferite sunt preturi nete, la care se adauga taxa pe valoare adaugata conform legislatiei. Acestea nu contin costurile transportului si ambalarii, care, în cazul livrarii DAP vor fi facturate Cumparatorului.
  9. În cazul cresterii preturilor de materii prime dupa încheierea contractului, Furnizorul are dreptul la cresterea corespunzatoare a preturilor stabilite. Prevederea nu se aplica în cazul în care perioada scursa dintre contractare si data livrarii conform contractului este de patru luni sau mai mica. În cazul în care cresterea preturilor depaseste 10%, Cumparatorul are dreptul de a renunta la contract în termen de doua saptamâni de la comunicarea cresterii de pret. În consecinta, Furnizorul are drept de renuntare daca cresterea preturilor materiilor prime duce la o crestere de 20% sau mai mare a pretului stabilit.

 3. Livrare

  1. În caz de îndoieli, termenul de livrare scurge de la primirea comenzii Cumparatorului, însa nu va începe înainte de clarificarea tuturor aspectelor necesare pentru îndeplinirea contractului si de asigurarea tuturor documentatiilor sau pieselor care trebuie obtinute de Cumparator. Termenul de livrare se va prelungi cu durata necesara pentru operatiunile de import-export necesare dupa caz. Pe lânga acestea, termenul de livrare se prelungeste cu durata eventualelor obstacole (de ex. greve) aparute la furnizor sau furnizorul sau subcontractantul acestuia care nu sunt imputabile furnizorului, precum si cu durata eventu alelor drepturi de retinere ale Furnizorului.
  2. Furnizorul detine drept de retinere cât timp Cumparatorul întârzie cu îndeplinirea obligatiilor din prezentul contract sau alte contracte ale Partilor, cu exceptia cazului în care obligatia respectiva are o valoare extrem de mica si nu împiedica îndeplinirea contractului de catre Furnizor.
  3. Cumparatorul are dreptul la refuzul livrarilor partiale doar în cazul în care acesta este echitabil si tinând cont de interesele legitime ale Furnizorului.
  4. În cazul întârzierii livrarii la cererea Cumparatorului, Furnizorul are dreptul de a pretinde plata unui avans conform întelegerii.
  5. Termenul de livrare se considera respectat în cazul în care produsul a fost trimis la timp sau Cumparatorul a fost informat la timp cu privire la faptul ca produsele sunt gata de livrare.

 4. Expedierea marfurilor

  1. Marfurile sunt expediate conform paritatii DAP (Incoterms 2010).
  2. Ruta de transport si mijlocul de transport vor fi selectate de Furnizorul la discretia sa echitabila. Furni zorul are dreptul de a livra cu plata la livrare, costurile aferente urmând sa fie suportate de Cumparator.
  3. Cumparatorul are obligatia de a prelua fara întârziere marfa anuntata gata de livrare. În cazul nerespectarii acestei obligatii, Furnizorul poate depozita marfa pe cheltuiala Cumparatorului.
  4. Cumparatorul are obligatia de a notifica compania furnizoare fara întârziere cu privire la defectele de livrare vizibile si de a le consemna într-un proces-verbal întocmit în comun.

 5. Plata

  1. Plata pretului convenit este scadenta dupa primirea facturii, la valoarea neta si fara deducerea unor reduceri la plata instante.
  2. Este exclus dreptul deducerii din creante si dreptul retinerii. Aceasta prevedere privind deducerea din creante nu se aplica în cazul în care creanta nu este contestata sau a fost stabilita definitiv.
  3. Prevederile legale se aplica în cazul întârzierii la plata, în special cele ale art. 301 si 301/A din Codul Civil ungar.
  4. În cazul întârzierii la plata, Furnizorul are dreptul de a interzice revânzarea, utilizarea sau procesarea marfurilor livrate sau de a pretinde returnarea acestora.
  5. În cazul întârzierii Cumparatorului la plata sau a aflarii unor circumstante a caror analiza echitabila justifica pericolul ca Cumparatorul nu îsi va putea îndeplini obligatiile de plata, Furnizorul are dreptul de a pretinde plata în avans.

 6. Defecte în îndeplinirea obligatiilor si despagubirea

  1. Obiectiile cu privire la defecte trebuie formulate imediat. Obiectiile cu privire la defectele care nu pot fi identificate în cadrul verificarii minutioase dupa primirea marfurilor, trebuie formulate fara întârziere dupa aflare. Obiectiile trebuie formulate în scris si transmise prin fax în prealabil. Cumparatorul are obligatia de a asigura Furnizorului posibilitatea de a verifica obiectiile privind defectele.
  2. În cazul în care Cumparatorul beneficiaza de drept de îndeplinire suplimentara a obligatiilor, Furnizorul are dreptul de a efectua reparatii sau înlocuiri, la discretie. În cazul anularii sau refuzului, Cumparatorul are dreptul de a renunta la contract sau de a-l reduce.
  3. Prescriptia pretentiilor legate de defecte este reglementata în art. 308 si 308/A al Codului Civil ungar.
  4. Cumparatorul are drept la despagubire doar în cazul unei intentii sau neglijentei grave a Furnizorului. Aceasta limitare a garantiei nu se aplica în cazul daunelor care cauzeaza prejudicii la adresa vietii, integritatii corporale sau sanatatii, si nici în cazul încalcarii obligatiilor contractuale esentiale (obligatiilor de baza).

 7. Retinerea dreptului de proprietate

  1. Furnizorul îsi rezerva dreptul de proprietate asupra marfurilor livrate pâna la îndeplinirea tuturor obligatiilor rezultate din contractul încheiat cu Cumparatorul. În cazul în care retinerea dreptului de propri etate nu aplica în baza reglementarilor legale valabile la sediul Cumparatorului, Cumparatorul are obligatia de a atrage expres atentia Furnizorului cu privire la acest fapt. În acest caz, Cumparatorul are obligatia de a oferi Furnizorului o garantie cu valoare egala. În locul acesteia, Furnizorul poate pretinde plata în avans.
  2. Dreptul la comercializare, utilizare sau procesare a marfurilor în cadrul activitatii comerciale obisnuite este asigurat Clientului cu posibilitate de revocare oricând.
  3. În cazul revânzarii, Cumparatorul cesioneaza înca de pe-acum Furnizorului creantele fata de cumparatorii sai. Furnizorul accepta aceasta cesiune. Cumparatorului îi este asigurat dreptul oricând revocabil cu privire la colectarea creantelor. Furnizorul are dreptul de a face publica cesiunea în momentul în care Cumparatorul nu îsi îndeplineste la termen o obligatie de plata fata de Furnizor. Cumparatorul are obligatia de a-l informa pe Furnizor cu privire la denumirea si adresa cumparatorului, precum si cu privire la valoarea si scadenta creantei cesionate, si prin apelarea la posibilitatile sale, are obligatia de a-l sustine pe Furnizor în executarea creantei. În cazul în care revânzarea are ca obiect si alte articole, cesionarea – cu derogare de la prima fraza – se limiteaza doar la partea creantei care corespunde proportiei marfii cu drept de proprietate retinut din creanta Cumparatorului fata de cumparatorul sau.
  4. În cazul prelucrarii sau procesarii marfii cu drept de proprietate retinut, Partile convin înca de pe acum cu privire la urmatoarele: Furnizorul va fi co-proprietar al marfii noi. Cota proprietatii corespunde raportu lui valorii facturii pentru marfa cu dreptul de proprietate retinut la valoarea marfii noi. Prevederile articolu lui 7.3 se vor aplica mutatis mutandis.
  5. În cazul în care valoarea articolelor oferite spre garantie depaseste 120 la suta a valorii creantelor asigurate, Furnizorul are obligatia de a elibera, la cererea Cumparatorului, articolele oferite spre garantie prin cesionare dreptului de proprietate asupra Cumparatorului sau prin re-cesionarea creantei Cumparatorului fata de cumparatorul sau.
  6. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorarii articolelor oferite spre garantie, Furnizorul trebuie notificat fara întârziere. Prin prezentele, Cumparatorul cesioneaza asupra Furnizorului toate pretentiile sale aferente fata de orice terti, în special fata de partea care a cauzat daunele sau asigurator.

 8. Scule

  1. Sculele sau formele fabricate sau achizitionate de Furnizorul în vederea îndeplinirii contractului ramân în proprietatea Furnizorului. Aceasta prevedere se aplica si în cazul facturarii lor catre Cumparator.

 9. Contracte cu livrare regulata

  1. În cazul contractelor cu livrare regulata catre Cumparator, Cumparatorul are obligatia de a dispune si de a solicita cantitatile lunare solicitate la timp în prealabil. În cazul neîndeplinirii acestei obligatii, Furnizorul are dreptul – dupa stabilirea unui termen suplimentar – de a stabili singur cantitatile lunare de livrat si poate livra în conformitate cu acestea.
  2. În cazul în care valoarea solicitarilor individuale depaseste cantitatea totala convenita, Furnizorul are dreptul de a conditiona livrarea cantitatilor suplimentare de un nou acord privind preturile.

 10. Dispozitii finale

  1. Prezentul contract este guvernat de prevederile legislatiei ungare. Este exclusa aplicarea dreptului la cumparare ONU.
  2. Instanta competenta este judecatoria cu competenta la sediul Furnizorului, însa Furnizorul are dreptul de a formula actiune împotriva Cumparatorului la judecatoria cu competenta la sediul Cumparatorului.