WNT maakt gebruik van cookies, om u de best mogelijke service te garanderen.
Door verder te gaan op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

CERATIZIT en/of haar dochtermaatschappijen ("CERATIZIT") bieden website-functionaliteit en andere producten en services wanneer u de website "wnt.com" gebruikt (de "Website") of winkelt op de website, producten of services van CERATIZIT gebruikt of de software van CERATIZIT gebruikt in één van de bovenstaande contexten (samen de "CERATIZIT-service" of de "CERATIZIT-services"). CERATIZIT biedt de CERATIZIT-services conform de gebruiksvoorwaarden op deze website.

 

1 TOEGESTAAN GEBRUIK

De volgende voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties, inclusief toekomstige, tussen u en CERATIZIT, telkens wanneer u CERATIZIT-services gebruikt.

Het gebruik van het portaal is uitsluitend bestemd voor bedrijven. Bij deze gebruiksvoorwaarden worden bedrijven gezien als individuen, rechtspersoonlijkheden of vennootschappen die middels hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten de wettelijke transactie tot stand brengen (hier "Klanten" genoemd).

Alleen deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig; voorwaarden van de klant die conflicteren met of afwijken van deze gebruiksvoorwaarden worden niet erkend.

 

2 GEGEVENSBESCHERMING

Gelieve ons privacybeleid te lezen.

 

3 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer we met u communiceren via e-mail, meldingen of andere correspondentie op de website of in een andere elektronische vorm, dan is al onze elektronische communicatie bindend voor beide partijen, tenzij wettelijke bepalingen iets anders bedingen.

 

4 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gehele inhoud van de website is eigendom van CERATIZIT of van derde partijen die de inhoud leveren of beschikbaar maken op de website. Onder andere Duitse en internationale wetgeving inzake copyright, patent, bescherming van handelsmerken en databaserechten geldt.

Alle rechten voorbehouden. CERATIZIT en haar licentiehouders, leveranciers, rechthebbenden of andere leveranciers van inhoud behouden alle rechten die hen in deze gebruiksvoorwaarden of elders niet expliciet worden toegewezen.

Met name het volgende is van toepassing:

het gebruik van inhoud van onze website, zelfs uittreksels of passages, buiten onze contractuele relatie, het gebruik van programma's voor het verzamelen en winnen van gegevens en het gebruik van het handelsmerk- en de labelrechten van CERATIZIT zijn niet toegestaan. 

U mag geen frames of framing-technieken gebruiken voor het verkrijgen van handelsmerken, logo's of andere door het auteursrecht beschermde informatie van CERATIZIT (zoals afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag geen meta-tags of andere "verborgen tekst" gebruiken in combinatie met de naam of de handelsmerken en logo's van CERATIZIT zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag CERATIZIT-software niet aanpassen en u mag deze alleen gebruiken om gebruik te maken van een CERATIZIT-service geleverd door CERATIZIT, en alleen in zoverre dit is toegestaan in de gebruiksvoorwaarden.

CERATIZIT respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Als van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op een wijze worden gebruikt die kan leiden tot een inbreuk op uw rechten, laat ons dit dan weten.

 

5 IN DETAIL:  CAD-GEGEVENS

CERATIZIT maakt Computer Added Design-gegevens (zogenoemde CAD-gegevens) voor catalogusitems die gratis kunnen worden gedownload. De CAD-gegevens worden aangeboden als een bron voor het selecteren van gereedschappen en bevat uitdrukkelijk geen aanvullende beschrijving van eigenschappen van de betreffende catalogusitems. Het is uw verantwoordelijkheid om in elk individueel geval te controleren of het gereedschap dat u bij ons hebt gekocht zich in een staat conform het contract bevindt en of het geschikt is voor uw gebruiksdoelen.

Aanpassen, verwerken, reproduceren en/of doorgeven aan derde partijen en/of beschikbaar stellen aan derde partijen van de CAD-gegevens die u hebt gedownload, is verboden.

 

6 UW ACCOUNT

Een voorwaarde voor gebruik is uw registratie voor gratis toegang tot CERATIZIT-services. Er bestaat geen recht op registratie voor en toegang tot het gebruik van CERATIZIT-services.

De registratie wordt voltooid door het met succes openen van een klantaccount ("Account"). Bij registratie wordt u doorverwezen naar een verkoopbedrijf dat eveneens verantwoordelijk is voor offline verkoop. Voor klantbestelling via het portaal is dit verkoopbedrijf altijd de contractuele partner van de klant. 

Alleen individuele personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid mogen zich registreren. Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens voor de registratie volledig en correct zijn. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze gegevens.

Bij registratie kiest u een toegangswachtwoord dat op elk moment kan worden gewijzigd. Het toegangswachtwoord dient altijd geheim te worden gehouden en mag niet worden doorgegeven aan derde partijen. Wanneer u een CERATIZIT-service gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer en, voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die met uw account en wachtwoord worden gedaan. U dient alle noodzakelijke stappen te nemen om te garanderen dat uw wachtwoord geheim blijft en op een veilige plaats wordt bewaard; u dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat een derde partij achter uw wachtwoord is gekomen, of uw wachtwoord zonder toestemming heeft gebruikt of wanneer het waarschijnlijk is dat dit gaat gebeuren. Het is uw verantwoordelijkheid om te garanderen dat informatie die u aan ons verstrekt correct en volledig is en voor het aan ons doorgeven van wijzigingen in deze informatie. Op de website kunt u een groot gedeelte van de aan ons verstrekte informatie, plus uw accountinstellingen, bekijken en bijwerken.

Toestemming voor toegang wordt gegeven op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het u niet is toegestaan misbruik te maken van de CERATIZIT-services. Met andere woorden: u mag de services niet gebruiken op een wijze waardoor de CERATIZIT-service of de toegang ertoe kan worden onderbroken of beschadigd of er enige andere gevolgen voor ontstaan. U mag de CERATIZIT-services alleen gebruiken conform de wettelijke bepalingen. Het gebruiksrecht dat door CERATIZIT wordt verstrekt, wordt ingetrokken als u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt.

 

7 DUUR VAN HET CONTRACT  

De licentieovereenkomst begint zodra uw account wordt geactiveerd. De licentieovereenkomst geldt niet voor een beperkte tijd, kan niet worden overgedragen en biedt non-exclusieve toegang tot het gereedschapcentrum.

U mag de licentieovereenkomst op elk moment opzeggen.

CERATIZIT kan de licentieovereenkomst op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen vanaf het einde van de maand. Het recht tot het blokkeren van toegang en het recht tot buitengewone opzegging bij goede redenen blijven ongewijzigd.

 

8 IN DETAIL: BLOKKERING

Wij behouden ons het recht voor om CERATIZIT-services op de website geheel of gedeeltelijk in te trekken, accounts te sluiten en inhoud te verwijderen of aan te passen of inhoud te verwijderen als u geldende wetten, deze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen ons overtreedt.

Ter waarborging van haar legitieme belangen behoudt CERATIZIT zich het recht voor om uw toegang tijdelijk geheel of gedeeltelijk te blokkeren als er concreet bewijs is dat u wettelijke bepalingen of verplichtingen op basis van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of hebt overtreden.

CERATIZIT behoudt zich het recht voor tot mogelijke toekomstige claims.

CERATIZIT zal u onmiddellijk op de hoogste stellen wanneer u bent geblokkeerd en waarom. U wordt gevraagd te reageren op de redenen van het blokkeren. Als u niet binnen een redelijke tijdsperiode op dit verzoek reageert, kan CERATIZIT het contract opzeggen. Dit betekent niet dat u recht op terugbetaling hebt.

 

9 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

We proberen altijd te garanderen dat de CERATIZIT-services zonder onderbreking beschikbaar zijn en dat de overdracht foutloos verloopt. Vanwege de aard van internet kan dit echter niet worden gegarandeerd.

De aansprakelijkheid van CERATIZIT is niet onderhevig aan enige restricties voor zover de oorzaak van schade is gebaseerd op het opzettelijk of flagrant nalatig niet-nakomen van plichten door CERATIZIT.

CERATIZIT is ook aansprakelijk voor het nalatig niet-nakomen van fundamentele verplichtingen indien dit de uitvoering van het doel van het contract in gevaar brengt, of voor niet-nakomen van verplichtingen die moeten worden nagekomen om het contract correct uit te voeren en waarvan u op de naleving ervan vertrouwt. In een dergelijk geval is CERATIZIT echter niet aansprakelijk voor de te verwachten schade die typerend voor dit type contract is.

Voor zover wettelijk toegestaan stelt CERATIZIT zichzelf vrij van alle aansprakelijkheid. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt echter niet in individuele gevallen in het geval van verwondingen van leven, lichaam of gezondheid van een derde partij, het breken van een garantiebelofte of een frauduleus verborgen defect.

 

10 AANPASSINGEN 

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in CERATIZIT-services en de regels en bepalingen ervan, inclusief deze gebruiksvoorwaarden, met een redelijke aanzeggingstermijn van ten minste twee weken.

 

11 TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Uw bestelling van een product op onze website vormt een aanbod om een aankoopovereenkomst af te sluiten. Uw contractuele partner is het verkoopbedrijf waar u naar bent verwezen. Voor de overeenkomst met het verkoopbedrijf gelden de bepalingen die met het voornoemde bedrijf zijn overeengekomen. De aankoopovereenkomst komt echter pas tot stand wanneer het bestelde product naar u is verzonden en de verzending is bevestigd door een tweede e-mail of op een andere wijze (Bevestiging van verzending).  Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, ontvangt u mogelijk een afzonderlijke bevestiging van verzending voor elk pakket. In een dergelijk geval is er een afzonderlijke aankoopovereenkomst gekoppeld aan elke bevestiging van verzending met betrekking tot de betreffende producten.

 

12 ONZE CONTACTGEGEVENSDETAILS

Deze website wordt beheerd door CERATIZIT GmbH. Dit zijn onze contactgegevens:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437

Geregistreerd in Duitsland, Duits Handelsregister, registratienummer, HRB3524 AG Kempten

Bevoegde rechtbank: Arrondissementsrechtbank Kempten

Btw-nummer: DE128784928

info.deutschland@ceratizit.com

Telefoonnummer:  +4983157010-0 

Fax: +4983157010-3559

 

13 OVERIG 

Indien een van de gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ineffectief, ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken te zijn, dan is deze bepaling splitsbaar en heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid en uitvoerbaarheid van alle resterende bepalingen.

De Duitse wet is van toepassing, met uitsluiting van het verkoopverdrag van de Verenigde Naties. De enige plaats van jurisdictie is Duitsland.