Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

Všeobecné prodejní podmínky


 1. Všeobecná ustanovení

  1. Právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se rídí smlouvou a temito všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Použití všeobecných obchodních podmínek zákazníka je vyloucena.

 2. Uzavrení smlouvy

  1. Nabídky dodavatele jsou nezávazné. Proto jsou množství, rozmery, hmotnosti, nebo výkresy uvedené v nabídce, pouze približné. Pokud zákazník požaduje presné rozmery, pak musí tento požadavek uvést ve své objednávce.
  2. Plány, výkresy a další podklady jsou zákazníkovi predávány za úcelem uzavrení smlouvy nebo pro její provedení. Tato dokumentace zustává ve vlastnictví dodavatele. Na zákazníka neprecházejí žádná uživatelská práva. Nesmí být zprístupnena tretím osobám. Zákazník je povinen dokumentaci dodavateli vrátit, pokud nedojde k uzavrení smlouvy nebo pokud dokumentace již není pro plnení smlouvy nutná.
  3. Vzorky budou dodány pouze proti fakture.
  4. Pokud dá zákazník k dispozici vzorky, plány, výkresy nebo jiné podklady, platí pro nakládání s nimi primerene odstavec 2.2. Zákazník rucí dodavateli za to, že jejich použitím nebudou porušena práva tretích osob. Dodavatel není povinen tuto skutecnost overovat.
  5. Smlouva se uzavírá na základe objednávky zákazníka a jejího potvrzení dodavatelem. Pokud zákazník údaje nebo protinávrhy obsažené v potvrzení objednávky ve lhute trí pracovních dnu po jejím obdržení neodmítl je pro obsah smlouvy rozhodující potvrzení objednávky dodavatelem,. V prípade absence potvrzení objednávky je smluvní návrh zákazníka akceptován faktickým splnením objednávky.
  6. Objednané množství se muže odchýlit až o 10 % (smerem nahoru i dolu) od sjednaného objemu. V každém prípade bude vyúctováno skutecne dodané množství.
  7. Zmeny nebo dodatky smlouvy vyžadují písemnou formu. Písemná forma je nutná také pro platnost dohody o zrušení požadavku písemné formy.
  8. Uvádené ceny jsou „netto ceny“, které se zvyšují ješte o zákonnou sazbu dane z pridané hodnoty. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a balení. Tyto náklady budou zákazníkovi vyúctovány, i v prípade DAP - dodávky, zvlášt.
  9. Pokud se po uzavrení smlouvy zvýší ceny vstupních surovin, je dodavatel oprávnen, sjednané ceny odpovídajícím zpusobem navýšit. To neplatí, pokud lhuta mezi uzavrením smlouvy a okamžikem dodávky je ctyri mesíce nebo kratší než ctyri mesíce. Ciní-Ii zvýšení ceny více než 10 %, muže zákazník, ve lhute dvou týdnu od oznámení zvýšení ceny, od smlouvy odstoupit. Dodavatel je oprávnen od smlouvy odstou pit v prípade, že v dusledku zvýšení cen surovin by musela být sjednaná cena zvýšena o 20 % nebo více.

 3. Dodávka

  1. V pochybnostech zacíná lhuta pro dodání zboží bežet od okamžiku dorucení objednávky zákazníka. Dodací lhuta však nemuže zacít bežet pred vyjasnením všech, pro plnení smlouvy nutných podrobností anebo predtím, než zákazník predá dodavateli veškeré podklady a díly, k jejichž obstarání je povinen. Dodací lhuta se prodlužuje o casové období, které je prípadne nutné pro vyrízení dovozních nebo vývozních podmínek. Prodlužuje se dále o casové období, po které dodavatel nemuže splnit dodávku pro prekážky, které nemuže odstranit (neshody mezi zamestnavatelem a zamestnanci), pokud tyto prekážky nastanou u dodavatele nebo u jeho subdodavatele. Dodací lhuta se dále prodlužuje v prípade využití zadržovacího práva dodavatelem.
  2. Dodavatel má zadržovací právo ke zboží, pokud je zákazník v prodlení s plnením závazku, který vyplývá z této nebo jiné smlouvy uzavrené mezi smluvními stranami, ledaže by byl tento závazek velmi zanedbatelný a plnení smlouvy dodavatelem by tak nebylo ztíženo.
  3. Zákazník muže postupné plnení dodávky odmítnout pouze tehdy, pokud je nelze, i s prihlédnutím k oprávneným zájmum dodavatele, spravedlive vyžadovat ..
  4. Pokud dojde na pokyn zákazníka k odložení expedice zboží, muže dodavatel požadovat zálohové uhrazení sjednané ceny.
  5. Dodací lhuta je dodržena, pokud bylo zboží vcas odesláno nebo pokud bylo v této lhute zákazníkovi sdelena pripravenost k expedici.

 4. Expedice

  1. Zboží se dodává podle DAP (Incoterms 2010).
  2. Zpusob expedice a dopravní prostredek zvolí dodavatel podle svého volného uvážení. Dodavatel je rovnež oprávnen dodat zboží na dobírku, a to na náklady zákazníka.
  3. Zboží, které je ohlášeno jako pripravené k expedici, musí zákazník neprodlene odebrat. Pokud se tak nestane, muže dodavatel zboží uskladnit na náklady zákazníka.
  4. Zjevné škody na zboží vzniklé prepravou musí zákazník neprodlene reklamovat u dopravce a zazname nat je do protokolu, který sepíše spolecne s dopravcem.

 5. Platba

  1. Sjednaná cena je splatná po obdržení faktury, a to bez odectení skonta.
  2. Právo na zápocet pohledávek a na zadržení plateb je vylouceno. Zákaz zápoctu neplatí tehdy, pokud je protipohledávka vykonatelná.
  3. V prípade prodlení s platbou platí zákonná úprava.
  4. V prípade prodlení s platbou je dodavatel také oprávnen požadovat na zákazníkovi, aby odebrané zboží dále neprodával, nepoužíval anebo dále nezpracovával a aby zboží vrátil dodavateli.
  5. Pokud bude zákazník v prodlení se svými platbami nebo pokud vyjdou dodatecne najevo okolnosti, na základe kterých lze rozumne ocekávat, že zákazník nesplní své platební povinnosti, muže dodavatel vyžadovat platbu predem.

 6. Odpovednost za vady a náhrada škody

  1. Vady zboží musí být reklamovány neprodlene. Vady, které i pri peclivé kontrole zboží po jeho obdržení nelze zjistit, je nutno reklamovat bezprostredne po jejich zjištení. Reklamace se musí provést písemne, s predcházejícím zasláním faxem. Zákazník musí umožnit dodavateli provést kontrolu reklamovaných vad.
  2. Pokud má zákazník nárok na odstranení vad, muže dodavatel, podle své volby, bud provést opravu nebo dodat nové zboží. V prípade, že dodavatel nesplní nebo odmítne splnit svou povinnost, muže zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu ..
  3. Nárok na náhradu škody vzniká zákazníkovi pouze v prípade, úmyslu anebo hrubé nedbalosti dodavatele. Toto omezení odpovednosti neplatí pro škody zpusobené na živote nebo zdraví a dále pro škody zpusobené podstatným porušením smlouvy dodavatelem.

 7. Výhrada vlastnictví

  1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a to až do okamžiku splnení veškerých smluvních závazku zákazníka.
  2. Zákazník je oprávnen zboží, v rámci bežné obchodní cinnosti, prodat, použít nebo zpracovat. Toto oprávnení muže být dodavatelem kdykoliv odvoláno.
  3. Pro prípad dalšího prodeje nezaplaceného zboží, je zákazník (v prípade, že nesplní své platební povinnosti vuci dodavateli) povinen postoupit dodavateli pohledávky vuci svým odberatelum. Na základe žádosti dodavatele je zákazník povinen sdelit dodavateli kdykoliv obchodní firmu (jméno) a sídlo (bydlište) svých odberatelu, jakož i výši a splatnost pohledávek vuci temto odberatelum. V prípade postoupení pohledávky a jejího následného vymáhání dodavatelem je zákazník povinen, podle svých možností, poskytnout dodavateli podporu.
  4. Pro prípad zapracování nebo zpracování zboží, na než se vztahuje výhrada vlastnického práva, sjedná vají smluvní strany již nyní následující: dodavatel se stává spoluvlastníkem nové veci. Výše spoluvlastnického podílu se urcuje podle pomeru úctované cástky zboží k hodnote nové veci. odstavec 7.3 platí primerene.
  5. V prípade ztráty, zabavení, znicení nebo poškození zboží na než se vztahuje výhrada vlastnictví, musí být dodavatel zákazníkem okamžite informován. Zákazník je v tomto prípade povinen postoupit své pohledávky vuci tretím osobám, predevším proti osobe odpovedné za škodu nebo vuci pojištovne, dodavateli.

 8. Nástroje

  1. Nástroje nebo formy, které dodavatel vyrobil nebo obstaral pro splnení smlouvy, zustávají jeho vlastnictvím. To platí i pokud jsou vyúctovány zákazníkovi.

 9. Smlouvy o opakovaných dodávkách

  1. U smluv o opakovaných dodávkách musí zákazník s dostatecným predstihem zjištovat a oznamovat potrebná mesícní množství zboží. V opacném prípade je dodavatel, po stanovení dodatecné lhuty, oprávnen výši mesícní dodávky sám stanovit a na základe tohoto stanovení zboží zákazníkovi dodat.
  2. Pokud se, na základe jednotlivých oznámení, prekrocí dohodnuté celkové množství zboží, je dodavatel oprávnen vázat dodávku nadlimitního množství zboží na nové cenové ujednání.

 10. Záverecná ustanovení

  1. Smlouva, veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se rídí ceským obchodním zákoníkem (zák.c. 513/191 Sb.) Strany sa dohodly na vyloucení Úmluvy OSN o smlouvách o medinárodní koupi zboží (sdelení FMZV c. 160/1991 Sb.) s výjimkou cI. 12.
  2. Pro veškeré spory ze smlouvy je príslušný soud v jehož obvodu má sídlo dodavatel. Dodavatel je však oprávnen podat žalobu také u obecného soudu zákazníka. Toto ustanovení je dohodou ve smyslu § 89a ceského obcanského soudního rádu.