Pro zabezpečení co nejlepšího servisu používá WNT soubory cookies.
Využíváním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies. Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů
Více informací viz Zásady ochrany osobních údajů.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Společnost CERATIZIT a její dceřiné společnosti („společnost CERATIZIT“) nabízí funkce webových stránek a jiné produkty a služby při užívání stránky „wnt.com“ („webové stránky“) nebo nakupování na webových stránkách, používání produktů, služeb společnosti CERATIZIT nebo softwaru poskytovaného společností CERATIZIT v souvislosti s výše uvedenými úkony (spolu dále jako „služba společnosti CERATIZIT“ nebo „služby společnosti CERATIZIT“). Společnost CERATIZIT poskytuje služby v souladu s podmínkami použití uvedenými na této stránce.

1 POVOLENÉ POUŽITÍ

Následující podmínky použití se vztahují na veškeré obchodní vztahy, včetně vztahů navázaných v budoucnu, mezi vámi a společností CERATIZIT, po dobu využívání služeb CERATIZIT.

Portál je určen výhradně pro společnosti. Společnostmi se pro účely těchto podmínek použití rozumí fyzické osoby, právnické subjekty nebo zákonně vzniklé komanditní společnosti, které při vykonávání právního úkonu provádějí obchodní či nezávislou profesionální činnost (dále jen „zákazníci“).

Platné jsou pouze tyto podmínky použití; zákaznické podmínky, které jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo se od nich odchylují, nebudou uznány.

 

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.

 

3. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Pokud s vámi navážeme komunikaci prostřednictvím e-mailu, upozornění nebo jiné korespondence na webových stránkách či jinou elektronickou formou, bude veškerá elektronická komunikace závazná pro obě strany, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

 

4 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Obsah webových stránek je vlastnictvím společnosti CERATIZIT nebo třetích stran, které obsah dodávají nebo jej zpřístupňují na webových stránkách. Mimo jiné se uplatňují německé a mezinárodní zákony o autorském právu, patentech, ochranných známkách a práva k databázím.

Všechna práva jsou vyhrazena. Společnost CERATIZIT a poskytovatelé licence, dodavatelé, držitelé práv či jiní dodavatelé obsahu si vyhrazují všechna práva, která jim nejsou výslovně udělena těmito podmínkami použití nebo jinak.

Především platí následující:

Používání obsahu našich webových stránek, i jejich úryvků, mimo náš smluvní vztah, používání programů ke shromažďování a extrakci dat a používání ochranných známek společnosti CERATIZIT není povoleno. 

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti CERATIZIT nesmíte přikládat ochranné známky, loga či jiné informace patřící společnosti CERATIZIT chráněné autorskými právy (např. obrázky, text, rozvržení či formu stránek) pomocí rámců či podobných technologií.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti CERATIZIT nesmíte s jejím názvem, ochrannými známkami nebo logy používat meta-tagy či jinou formu „skrytého textu“.

Software společnosti CERATIZIT nesmíte upravovat a smíte jej používat pouze při využívání služeb společnosti CERATIZIT v míře, kterou povolují podmínky použití.

Společnost CERATIZIT respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran. Informujte nás, jste-li přesvědčeni, že jsou vaše práva duševního vlastnictví používána způsobem, který naznačuje, že by mohlo dojít k jejich porušení.

 

5   DATA PRO SOFTWARE CAD

Společnost CERATIZIT umožňuje k položkám katalogu bezplatné stažení dat pro software CAD (dále jen data CAD). Tato data CAD jsou poskytována jako prostředek k výběru nástrojů a výslovně tímto nepředstavují doplňkový popis vlastností příslušných katalogových položek. Je vaší odpovědností nezávisle posoudit, zda je od nás zakoupený nástroj ve stavu odpovídajícím smlouvě a zda je vhodný pro dané účely.

Nesmíte podniknout žádné kroky s cílem měnit, zpracovávat, reprodukovat, předávat či zpřístupňovat třetím stranám stažená data CAD.

 

6 VÁŠ ÚČET

Předpokladem používání je registrace k bezplatnému přístupu ke službám společnosti CERATIZIT. Nevzniká nárok na registraci a přístup k používání služeb společnosti CERATIZIT.

Registrace je dokončena úspěšným založením zákaznického účtu („účet“). Jakmile se zaregistrujete, budete přesměrováni na prodejce, který je odpovědný za prodeje offline. Tento prodejce bude u zákaznických objednávek prostřednictvím portálu vždy smluvním partnerem zákazníka. 

Registrovat se může pouze fyzická osoba s oprávněním samostatného zastupování. Ujistěte se, že všechny údaje zadané při registraci jsou úplné a správné. O změnách těchto údajů nás musíte neprodleně informovat.

Při registraci si zvolíte přístupové heslo, které můžete kdykoliv změnit. Přístupové heslo musí zůstat důvěrné a nesmí být předáváno třetím stranám. Používáte-li služby společnosti CERATIZIT, musíte zajistit důvěrnost svého účtu a hesla a zamezení přístupu na svůj počítač, a v míře, kterou povolují příslušné právní předpisy, přijímáte odpovědnost za veškerou činnost prováděnou za použití účtu nebo hesla. Měli byste podniknout všechny kroky k zajištění důvěrnosti hesla a jeho uložení na bezpečném místě a neprodleně nás informovat v případě, že budete mít důvod se domnívat, že třetí strana zná vaše heslo, používá jej bez oprávnění nebo je pravděpodobné, že k tomu dojde. Nesete odpovědnost za to, že informace, které nám poskytnete, jsou správné a kompletní a uvědomíte nás o veškerých změnách týkajících se těchto informací. Většinu informaci, které nám poskytnete, včetně nastavení účtu, můžete zkontrolovat a aktualizovat na webových stránkách.

Přístup je vám udělen pod podmínkou, že služby společnosti CERATIZIT nezneužijete. Jinými slovy, nesmíte služby používat způsobem, který by vedl k přerušení nebo poškození služeb společnosti CERATIZIT či přístupu k nim nebo se na tomto používání jinak podílet. Služby společnosti CERATIZIT smíte používat v rozsahu povoleném právními předpisy. Práva na používání udělená společností CERATIZIT budou odvolána, pokud nebudete dodržovat tyto podmínky použití.

 

7 DOBA PLATNOSTI SMLOUVY  

Licenční smlouva nabývá účinnosti aktivací účtu. Licenční smlouva není časově omezená, není převoditelná a umožňuje nevýlučný přístup k ke stránkám toolingcenter.

Licenční smlouvu můžete kdykoliv s platností v budoucnu ukončit.

Společnost CERATIZIT může licenční smlouvu kdykoliv standardně ukončit s výpovědní lhůtou 14 dnů od konce měsíce. Právo na blokování přístupu i právo na mimořádné ukončení z opodstatněných důvodů zůstává nedotčeno.

8 BLOKOVÁNÍ

Vyhrazujeme si právo ukončit poskytování služeb společnosti CERATIZIT na webových stránkách, zrušit účty a odstranit nebo upravit obsah v případě, že porušíte platné právní předpisy nebo tyto podmínky použití či jiná ujednání s naší společností.

Aby společnost CERATIZIT ochránila své oprávněné zájmy, vyhrazuje si právo dočasně blokovat váš přístup, existuje-li konkrétní důkaz, že porušujete nebo jste porušili právní předpisy či povinnosti v rámci těchto podmínek použití.

Společnost CERATIZIT si vyhrazuje právo činit příslušné další právní kroky.

Společnost CERATIZIT vás bude okamžitě informovat o skutečnosti, že jste byli blokováni, i o důvodech tohoto kroku. Budete vyzváni k reakci na důvody blokování. Pokud na tuto výzvu nebudete v přiměřené lhůtě reagovat, společnost CERATIZIT má právo tuto smlouvu ukončit. Po takovém ukončení nemáte nárok na vrácení finančních prostředků.

 

9 NAŠE ODPOVĚDNOST

Neustále se snažíme zajistit, aby služby společnosti CERATIZIT byly dostupné bez přerušení a aby byly přenosy bezchybné. Vzhledem k povaze internetu však takové fungování nemůžeme zaručit.

Odpovědnost společnosti CERATIZIT se omezuje na škody způsobené úmyslným porušením povinností nebo hrubou nedbalostí z její strany.

Společnost CERATIZIT také nese odpovědnost za porušení základních povinností, porušení, které ohrozí splnění předmětu smlouvy či porušení povinností, které je potřeba splnit, aby byla smlouva řádně splněna a na jejichž dodržování se pravidelně spoléháte. Společnost CERATIZIT však v takovém případě nenese odpovědnost za předvídatelné škody obvyklé pro tento typ smlouvy.

Společnost CERATIZIT se zříká veškeré odpovědnosti v míře umožněné právními předpisy. Výše uvedené omezení se nevztahuje na jednotlivé případy tělesného zranění či újmy na zdraví třetí strany s doživotními následky, porušení záručního slibu nebo podvodně skryté vady.

 

10 ÚPRAVY 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit služby společnosti CERATIZIT, pravidla a předpisy včetně těchto podmínek použití s přiměřenou lhůtou oznámení alespoň dva týdny.

 

11 UZAVŘENÍ SMLOUVY

Objednávka výrobku nabízeného na našich webových stránkách představuje nabídku uzavření kupní smlouvy. Vaším smluvním partnerem je dodavatel, na kterého jste byli přesměrováni. Na ujednání uzavřené s tímto dodavatelem se vztahují ustanovení dohodnutá s výše uvedenou společností. Kupní smlouva bude považována za uzavřenou až ve chvíli, kdy jsou objednané výrobky expedovány a toto expedování je potvrzeno druhým e-mailem nebo jiným způsobem (potvrzení expedování).  Bude-li vaše objednávka dodávána v několika zásilkách, obdržíte samostatně potvrzení o expedování pro každou zásilku. V takovém případě bude ke každému potvrzení o expedování přiložena samostatná kupní smlouva na výrobky v něm uvedené.

 

12 NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tyto webové stránky provozuje společnost CERATIZIT GmbH. Naše kontaktní údaje jsou:

CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437

Registrováno v Německu, v německém obchodním rejstříku pod číslem HRB3524 AG  Kempten

Rejstříkový soud: Okresní soud v Kemptenu

DIČ: DE128784928            

info.deutschland@ceratizit.com

Telefonní číslo:  +49 831 57010-0 
Fax: +49 831 57010-3559

 

13 DALŠÍ USTANOVENÍ 

Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek použití z jakéhokoliv důvodu neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

Budou uplatněny německé právní předpisy s vyloučením úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží. Výlučná soudní příslušnost náleží Německu.