WNT maakt gebruik van cookies, om u de best mogelijke service te garanderen.
Door verder te gaan op deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Aan deze overeenkomst liggen uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden ten grondslag. Ze gelden inhoudelijk ook dan, wanneer het onderwerp van de overeenkomst de uitvoering van een taak is.
  2. Eigen inkoopvoorwaarden van de klant worden niet aanvaard. Deze zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
  3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties, zonder dat er per geval een uitdrukkelijke overeenkomst nodig is.
  4. Deze Algemene Voorwaarden gelden niet, als de klant een consument is in de zin van §13 Duits BW.

 2. Overeenkomst

  1. Aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Zijn in de aanbieding hoeveelheden, maten of gewichten aangegeven, of zijn tekeningen bijgevoegd, dan gelden deze slechts bij benadering. Als de klant exacte maten wenst, dient hij dat bij zijn bestelling aan te geven.
  2. Plannen, tekeningen en verdere bescheiden worden aan de klant overhandigd ten behoeve van de overeenkomst en eventueel de verwezenlijking ervan. De leverancier houdt het recht van eigendom. Een gebruiksrecht wordt niet verleend. Ze mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De klant is verplicht ze terug te geven, zodra de onderhandelingen over de overeenkomst spaaklopen of de bescheiden voor de verwezenlijking van de overeenkomst niet meer vereist zijn.
  3. Monsters worden alleen tegen betaling geleverd.
  4. Als de klant monsters, plannen, tekeningen en verdere bescheiden ter beschikking stelt, geldt overeenkomstig wat in punt 2.2 staat. De klant is er tegenover de leverancier verantwoordelijk voor dat door gebruik ervan de rechten van derden niet geschonden worden. Een onderzoeksplicht van de leverancier bestaat niet.
  5. De overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de klant en de opdrachtbevestiging van de leverancier. Bepalend voor de inhoud van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van de leverancier, voor zover de klant niet binnen drie werkdagen na ontvangst hiertegen bezwaar gemaakt heeft. Bij het ontbreken van een opdrachtbevestiging wordt, door het uitvoeren van de bestelling, de overeenkomst door de klant aanvaard.
  6. Bestelde hoeveelheden mogen tot ongeveer 10% over- of onderschreden worden. In ieder geval wordt alleen de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid berekend.
  7. Veranderingen of aanvullingen van de overeenkomst dienen schriftelijk plaats te vinden. Dit geldt ook voor een overeenkomst om dit niet schriftelijk te doen.
  8. Aangegeven prijzen zijn nettoprijzen, die nog met de wettelijk voorgeschreven BTW verhoogd worden. Kosten voor transport en verpakking zijn daar nog niet bij inbegrepen en worden ook bij een DAP-levering aan de klant in rekening gebracht.
  9. Gaan na het sluiten van een overeenkomst de grondstofprijzen omhoog, dan is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Dit geldt niet wanneer tussen het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van levering volgens de overeenkomst vier maanden of minder liggen. Is de prijsverhoging meer dan 10%, dan is het de klant toegestaan de overeenkomst binnen twee weken na de bekendmaking van de prijsverhoging te verbreken. Aan de leverancier wordt in plaats hiervan een recht van terugtreding toegestaan in het geval, dat tengevolge van de verhoging van de grondstofprijzen de overeengekomen prijs 20% of meer verhoogd dient te worden.

 3. Levering

  1. Bij twijfel gaat de leveringstermijn in bij het binnenkomen van de bestelling van de klant, echter niet voordat alle noodzakelijke details benodigd voor het korrekt uitvoeren van de order aanwezig zijn en tevens alle door de klant ter beschikking te stellen dokumenten en/of materialen verstrekt zijn. Ze wordt verlengd met de tijdsduur die eventueel nodig is voor de afwikkeling van in- en uitvoerformaliteiten. Ze wordt verder verlengd met de tijdsduur van een niet door de leverancier te voorziene belemmering (staking, arbeidsconflict o.a.) bij de leverancier of bij zijn toeleveranciers of onderaannemers, alsook voor de tijdsduur van een eventueel recht van terughalen van de leverancier.
  2. De leverancier heeft het recht niet te leveren , zolang de klant in verzuim is met een verplichting uit deze of een andere overeenkomst tussen de partijen, tenzij deze verplichting slechts heel onbeduidend is en de nakoming van de overeenkomst door de leverancier niet beïnvloedt.
  3. De klant mag deelleveringen alleen afwijzen als dit voor hem na afweging van de gerechtigde belangen van de leverancier onredelijk is.
  4. Als de verzending op wens van de klant vertraagd wordt, kan de leverancier op de overeengekomen manier vooruitbetaling eisen.
  5. De leveringstermijn wordt in acht genomen, als de goederen op tijd verstuurd zijn, of aan de klant is medegedeeld dat de goederen afhaalgereed zijn.

 4. Verzending

  1. De levering geschiedt DAP (Incoterms 2010).
  2. De manier waarop het verzenden plaatsvindt en de transportmiddelen worden door de leverancier naar redelijkheid bepaald. De leverancier is ook gerechtigd onder rembours te leveren. De kosten die daardoor ontstaan komen voor rekening van de klant.
  3. Verzendklaar gemelde goederen dienen onmiddellijk door de klant opgehaald te worden. Gebeurt dit niet, dan kan de leverancier de goederen op kosten van de klant opslaan.
  4. Zichtbare transportschade dient de klant onmiddellijk te claimen bij de vervoersonderneming en in een met haar gezamenlijk opgesteld protocol vast te leggen.

 5. Betaling

  1. De overeengekomen prijs dient na het ontvangen van de rekening netto en zonder aftrek van korting voor contante betaling voldaan te worden.
  2. Het recht op verrekening en teruggave is uitgesloten. Dit geldt niet voor verrekening, wanneer de tegenvordering onbetwistbaar en rechtsgeldig vastgesteld is.
  3. Voor achterstand in betaling geldt de wettelijke regeling, in het bijzonder §286 Duits BW.
  4. In geval van betalingsachterstand is de leverancier gerechtigd de verdere verkoop, het verder gebruik of de verwerking van de geleverde goederen te verbieden en de teruggave ervan te eisen.
  5. Heeft de klant een betalingsachterstand, of worden naderhand omstandigheden bekend, dat naar objectieve maatstaven het risico aanwezig is dat de klant niet aan zijn betalingsplichten kan voldoen, kan de leverancier vooruitbetaling eisen.

 6. Tekortkomingen en schadevergoeding

  1. Gebreken dient men onmiddellijk te reclameren. Gebreken die ook bij een zorgvuldige controle van de goederen na ontvangst niet ontdekt kunnen worden dient men onmiddellijk na ontdekking ervan te reclameren. De reclamatie dient schriftelijk ingediend te worden, vooraf per fax. De klant dient de leverancier de gelegenheid te geven om de klacht te onderzoeken.
  2. Als de klant herlevering wenst, kan de leverancier er zelf voor kiezen verbeterde of vervangende goederen te leveren. In geval van mislukken kan de klant de overeenkomst verbreken of verminderen.
  3. Aanspraken vanwege een gebrek verjaren na een jaar na overhandiging van de zaak. Aanspraken volgens §479 Duits BW worden door deze regeling niet aangetast.
  4. Aanspraken op schadevergoeding kan de klant slechts bij opzet en grove nalatigheid van de leverancier maken. Deze aansprakelijkheidbeperking geldt niet voor aantasting van het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, verder niet bij plichtsverzuim, dat tot de essentie van de overeenkomst behoort (hoofdverplichting).

 7. Eigendomsvoorbehoud

  1. De leverancier behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor tot de vervulling van alle plichten van de zakelijke verbinding met de klant. Voor zover volgens het recht in de woonplaats van de klant dit eigendomsvoorbehoud niet van kracht is, dient de klant de leverancier hier uitdrukkelijk op te wijzen. De klant is in dit geval verplicht de leverancier een gelijkwaardige zekerheid te bieden. In plaats hiervan kan de leverancier ook vooruitbetaling eisen.
  2. Het is de klant te allen tijde herroepbaar toegestaan de goederen volgens de gewone gang van zaken van de hand te doen, te gebruiken of te verwerken.
  3. In het geval van wederverkoop ontslaat de klant de leverancier per direct van zijn aansprakelijkheid tegenover zijn afnemer. De leverancier neemt deze overdracht aan. Het is de klant te allen tijde herroepbaar toegestaan de vordering in te trekken. De leverancier is gerechtigd tot openbaring van deze overdracht, zodra de klant een betaalplicht t.o.v. de leverancier niet stipt nakomt. De klant is verplicht de leverancier op de hoogte te stellen van naam en adres van de afnemer alsook over hoogte en betaalbaarheid van de overgedragen vordering. Hij dient de leverancier naar mogelijkheid/kunnen bij het claimen van de vordering te ondersteunen. Geschiedt de wederverkoop samen met andere zaken, dan beperkt de overdracht zich afwijkend van zin?1 tot dat deel van de vordering, dat overeenkomt met de verhouding tussen het bedrag van de rekening voor de voorbehouden goederen tot de totale vordering van de klant tegenover de afnemer.
  4. In geval van bewerking of verwerking van de voorbehouden goederen komen de partijen per direct het volgende overeen: De leverancier wordt mede-eigenaar van de nieuwe zaak. De hoogte van het mede-eigenaarsaandeel wordt bepaald volgens de verhouding van het bedrag van de rekening van de voorbehouden goederen tot de waarde van de nieuwe zaak. Punt?7.3 geldt dienovereenkomstig.
  5. Voor zover de waarde van de zekerheden 120% van de te zekeren vorderingen overstijgt, is de leverancier op wens van de klant verplicht zekerheden naar zijn keuze door het overdragen van het eigendomsvoorbehoud aan de klant resp. door overdracht t.o.v. de afnemer van de klant ter beschikking te stellen.
  6. In geval van verlies, beslaglegging, vernietiging of beschadiging van de zekerheden dient de leverancier onmiddellijk hierover in kennis gesteld te worden. De klant ontslaat hiermee bij voorbaat de leverancier van zijn aansprakelijkheid hieruit tegenover derden. De klant verliest hiermee bij voorbaat zijn aanspraken die hieruit voortkomen tegen alle derden, in het bijzonder tegenover degene die de schade heeft aangericht of tegenover de verzekering.

 8. Gereedschappen

  1. Gereedschappen of mallen/modellen die de leverancier voor het nakomen van de overeenkomst vervaardigd of aangeschaft heeft, blijven eigendom van de leverancier. Dit geldt ook, wanneer ze aan de klant in rekening gebracht zijn.

 9. Overeenkomst voor lange duur

  1. Bij overeenkomsten voor doorlopende levering aan de klant dient deze tijdig bij voorbaat de benodigde aantallen per maand te disponeren en dienovereenkomstig af te roepen. Gebeurt dit niet, dan is de leverancier gerechtigd volgens de bepaling tot uitstel de maandelijks te leveren aantallen zelf vast te stellen en dienovereenkomstig te leveren.
  2. Als de overeengekomen aantallen door de individuele afroepen worden overschreden, is de leverancier gerechtigd de levering van het meerdere van een nieuwe prijsafspraak afhankelijk te maken.

 10. Slotbepalingen
  1. Deze overeenkomst richt zich naar het Duitse recht. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten.
  2. De plaats van de rechtbank is die van de woonplaats/vestigingsplaats van de leverancier resp. het voor de leverende firma bevoegde gerecht. De leverancier staat het evenwel vrij de klant aan te klagen bij het gerecht dat voor diens woonplaats bevoegd is.

   

  Download